BTC
% 1h
1.61
% 24h
1.14
% 7d
1.03
BTC
USD
11,599
EUR
9,790.1
NOK
103,075

BTC
% 1h
1.61
% 24h
1.14
% 7d
1.03
BTC
USD
11,599
EUR
9,790.1
NOK
103,075

Skatt og kryptovaluta

Sendte skatteetaten spørsmål angående skatt og kryptovaluta Juli 2017. I dag fikk jeg svar, hele 7 måneder og noen dager senere. Det har vært mye diskusjon på feltet det siste året og denne konklusjonen kan være en behjelpelig veiledning for dem som fortsatt lurer.

Obs: Bemerk siste del av brevet.

Uttalelsen er ikke bindende. Det betyr at skattekontoret kan komme til et annet resultat ved skattefastsettingen for inntektsåret 2017 og at skattekontoret etter fristene i skatteforvaltningsloven § 12-6 kan ta opp fastsettingen til endring, jf. skatteforvaltningsloven § 12-1.

 

Investering og verdisvingninger

Uttalelse i spørsmål om fastsetting av formues- og inntektsskatt Vi viser til din forespørsel om skatt og kryptovaluta.

Ved realisasjon av kryptovaluta vil det kunne oppstå en gevinst eller eventuelt et tap. I henhold til skatteloven § 5-1 annet ledd er det skatteplikt for kapitalgevinster ved realisasjon av formuesobjekt utenfor virksomhet. Tilsvarende gis det fradrag for tap ved realisasjon av formuesobjekt, jf. skatteloven § 6-2 første ledd. Ved realisasjon av formuesobjekter gjelder særregler i kapittel 9. Det gis fradrag for tap ved realisasjon i samme utstrekning som en gevinst er skattepliktig etter bestemmelsene i dette kapittel jf. sktl. § 9-4 første ledd.

Disse hovedreglene får anvendelse ved realisasjon av bitcoin og øvrige kryptovaluta. Gevinst eller tap utgjør differansen mellom inngangs- og utgangsverdi. Vederlaget skattyter mottar for bitcoin som realiseres vil utgjøre utgangsverdien. Inngangsverdien vil være kostprisen, altså det gjenstanden har kostet selgeren. Dette gjelder både hvor selgeren har kjøpt gjenstanden eller han har produsert den selv.

Når det gjelder valutagevinst utenfor virksomhet som fremkommer ved realisasjon av muntlig fordring eller annen fordring enn mengdegjeldsbrev, regnes som inntekt. Valutagevinst ved innfrielse av gjeld regnes tilsvarende som inntekt, jf. skatteloven § 9-9. Det gis fradrag for tap ved realisasjon i samme utstrekning som en gevinst er skattepliktig etter bestemmelsene i dette kapittel jf. sktl. § 9-4 første ledd. Du stiller spørsmål om gevinst er skattepliktig hvis du veksler inn 100 000 NOK til USD og USD styrker seg
markant mot NOK. Skattekontoret kan opplyse at dette vil være skattepliktige etter ovennevnte bestemmelse i skatteloven § 9-9. Hvis du veksler inn 100 000 NOK mot USD til kurs 8, det vil si 12 500 USD, og du etter 14 dager veksler tilbake USD 12 500 til en kurs på 8,50 vil du ha en gevinst som vil være skattepliktig på kr 6 250. (8,50-8,00 x 12 500).

Eller du kan beregne gevinst slik:
USD 12 500 x kurs 8,00 = 100 000
USD 12 500 x kurs 8,50 = 106 250
Gevinst = 6 250

 

Utvinning/Mining/staking

Du stiller også spørsmål om det ved utvinning av bitcoin, er strømkostnad/innkjøp av maskinvare og andre kostnader som er fradragsberettiget, siden dette er direkte kostnader tilknyttet utvinning. Inngangsverdi på kryptovaluta vil være kostprisen, altså det gjenstanden har kostet selgeren. Dette gjelder både hvor selgeren har kjøpt gjenstanden eller han har produsert den selv ved utvinning (mining). Utenfor virksomhet vil utgifter som vil utgjøre inngangsverdien på kryptovalutaen. Når det gjelder virksomhet foreligger det fradragsrett for strømkostnad og innkjøp av maskinvare etc. Se skatte-abc 2017/18 om
Virksomhet – allment.

Det er korrekt at skattekontoret bruker bitcoin som primært eksempel. Reglene gjelder for de andre typer kryptovaluta slik som Ethereum, Ripple, Litecoin og Menero osv.
Du stiller også spørsmål om noder og staking, vil anses som inntekt. Skattekontoret finner at staking er alt du trenger å gjøre for å tjene med denne metoden er å holde mynter i din lommebok. Dette betyr at alle som har kryptovaluta i lommeboken, vil få interesse for balansen i retur for å bidra til å opprettholde sikkerheten til nettverket. Dette betyr at alle som har kryptovaluta i lommeboken, vil motta renter på deres staking-balanse i retur for å bidra til å opprettholde sikkerheten til nettverket. Renter på din staking-balanse vil være skattepliktig etter skatteloven § 5-1 og 5-20. Hvis til bruker ditt utstyr som node(r) i et nettverk for og lagt kryptovaluta og du får betalt for dette vil være skattepliktig for
deg etter de nevnte bestemmelser.

 

ICO’S

Du opplyser videre at de fleste som holder på med kryptovaluta er med i såkalte ICO`s som slik du forstår en seeding runde. Du opplyser videre at her mottar selskaper midler fra private investorer i bytte mot tokens som gir investor en eierandel, rett til fremtidige inntekter eller gir investor mulighet til å bruke plattformen med disse tokene.
Du lurer på om disse investeringer er skattepliktig. Det er store variasjoner i hvordan ulike ICO-prosessene struktureres og hvilke rettigheter investorene får. Det er derfor vanskelig å si noe generelt om hvordan dette skal behandles skatte- og avgiftsmessig, og det må derfor vurderes fra sak til sak.

Uttalelsen er ikke bindende. Det betyr at skattekontoret kan komme til et annet resultat ved skattefastsettingen for inntektsåret 2017 og at skattekontoret etter fristene i skatteforvaltningsloven § 12-6 kan ta opp fastsettingen til endring, jf. skatteforvaltningsloven § 12-1. Vennligst oppgi vår referanse ved henvendelse i saken.

Med hilsen
Stein-Kyrre Reinholdtsen
rådgiver
Seksjon 3 Skatt og avgift
Skatt nord

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Forrige

Neste