BTC
% 1h
1.14
% 24h
3.99
% 7d
12.30
BTC
USD
12,842
EUR
10,863
NOK
118,763

BTC
% 1h
1.14
% 24h
3.99
% 7d
12.30
BTC
USD
12,842
EUR
10,863
NOK
118,763

Fem ting du vil angre på når skatteoppgjøret kommer

Den fjerde april, hvert år, sender skatteetaten ut skattemeldinger til oss. Dette er like sikkert som at det er 24 timer i døgnet. De fleste av oss er vant til å kjapt se igjennom meldingen, se at de store tallene stemmer og deretter sende meldingen inn uten store endringer. Så går det to måneder før de fleste av oss får skatteoppgjøret i midten av juni. Noen av oss får igjen på skatten, andre er mindre heldige og får baksmell.

Nytt i år er at ca 200.000 nordmenn besitter verdier i kryptovaluta. Dette er en forholdsvis høy andel av befolkningen sammenlignet med andre land. Men har du tenkt på at du faktisk må rapportere kryptovaluta på skattemeldingen? Selv tenkte jeg først at det er ikke er nødvendig. Jeg har jo så lite og hvordan skal skatteetaten vite om jeg har kryptovaluta eller ikke?

Skatteetaten ser deg

Det mange ikke tenker over er at skatteetaten vet kanskje ikke hvilke kryptovaluta du har og hvor mange, men de vet nøyaktig hvor mange norske kroner du overførte utenlands for å kjøpe dem. Det er viktig å ikke glemme at kryptovaluta fortsatt er bundet til den tradisjonelle økonomien, og myndighetene har full oversikt over alt som går inn og ut. Du risikerer derfor å få et forklaringsproblem når skatteetaten eventuelt spør deg om begrunnelse og dokumentasjon på en overføring til en “kryptobørs” slik som Coinbase.

Skatteetaten har også hjemmel til å be om opplysninger fra aktører som Coinbase og kan i teorien derfor finne ut av hva du besitter av midler i krypto. I tillegg finnes det aktører slik som Chainalysis som tilbyr tjenester for sporing av transaksjoner på blokkjeden. Chainalysis brukes blant annet av Kripos for å spore opp kriminelle transaksjoner, så de er godt kjent av Norske myndigheter.

Poenget er at skatteetaten vil i de fleste tilfeller enkelt finne ut av hva du har i krypto dersom de ønsker.

Les også: Skatt, kryptovaluta og skattemelding

Skatteloven

I Norge har vi opplysningsplikt, i skattelovens paragraf 4-1 står det følgende:

“Den som har plikt til å gi opplysninger etter dette kapittel, skal opptre aktsomt og lojalt. Han skal bidra til at hans skatteplikt i rett tid blir klarlagt og oppfylt. Han skal også gjøre vedkommende myndighet oppmerksom på feil ved ligningen og skatteoppgjøret.”

Kilde: https://lovdata.no/dokument/NLO/lov/1980-06-13-24/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5

Kort fortalt betyr det at du har en opplysningsplikt overfor skattemyndighetene og at skattemeldingen er dokumentet du bruker til å oppfylle denne plikten. Men hva skjer hvis du ikke følger denne opplysningsplikten?

Dersom du bevisst unnlater å rapportere til skatteetaten og blir funnet skyldig i brudd på opplysningsplikten kan dette føre til alvorlige konsekvenser. Du kan få tilleggsskatt og skattemyndighetene kan få utvidet endringsadgang slik at de kan endre ligningen til din ugunst i 10 år etter inntektsåret. I verste fall kan det også medføre bøter eller fengselsstraff.

Kryptoskatt

Skatteetaten anser ikke kryptovaluta som en valuta, men et formuesobjekt som omfattes av de alminnelige reglene for inntekts- og formuesbeskatning. Derfor er det spesielt fem ting du må passe på når du skal føre skattemeldingen, slik at også du kan sove godt om natten når skatteoppgjøret kommer.

1. Dokumentasjon du må ha i bakhånd i tilfelle du får ettersyn 

  • Transaksjonslogg / dokumentasjon på alle kryptotransaksjoner. De fleste kryptobørser har historikk som du kan laste ned utskrift fra. Husk også transaksjoner du har gjort fra wallets. De fleste kryptovalutaene har også såkalte blockexplorers hvor du manuelt kan slå opp transaksjonshistorikk fra blokkjeden. Bitcoin har f. eks blockchain.info.
  • Dokumentasjon som viser dato for når du har kjøpt, fått eller minet krypto, inkludert wallet adresser til disse og inngangsverdien.
  • Logg fra mining – oversikt over antall minede bitcoins og tidspunktet for innvinning av disse (payout address)

Du trenger ikke sende inn dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis du blir spurt.

Har du mistet tilgangen til investeringen din skal du dokumentere at disposisjonsretten til kryptovalutaen din er tapt. Hvordan du velger å dokumentere dette er opp til deg, men vi i Kryptofinans anbefaler at du gjør følgende:

1) Sannsynliggjør tapet ditt.
2) Argumentere best mulig og legge frem dokumentasjon på tap av disposisjonsrett.
3) Dokumentere tapet ditt på best mulig vis.

Tyveri av kryptovaluta dokumenterer du gjennom politianmeldelse på forholdet.

2. Beregning av inngangsverdi og utgangsverdi

Ved realisasjon av kryptovaluta vil det kunne oppstå en gevinst eller eventuelt et tap. Gevinst eller tap utgjør differansen mellom inngangs- og utgangsverdi. Dersom kyptovalutaen har steget i verdi som følge av at valutakursen mot f. eks Euro har endret seg mens du holder kryptovalutaen, ses dette på som en samlet gevinstøkning.

Dersom du har flere enheter innen samme kryptovaluta. F.eks. om du kjøper 1 BTC for 4000 NOK og så 1 BTC for 7000 NOK uken etter, må du selv ta stilling til hvilken enhet som faktisk er solgt, og gevinst/tapsberegningen vil avhenge av hva som var din inngangsverdi på den solgte enheten. Det er ikke noe krav om at den enheten som er kjøpt først må selges først (det gjelder ikke noe FIFU-prinsipp (først inn først ut), slik det gjør for blant annet aksjer). Du kan derfor altså selge BTC som du kjøpte for 4000 NOK før du selger BTC som du kjøpte for 7000 NOK.

Bitcoin er en eiendel i skattelovens forstand og er skattepliktig formue. Verdien fastsettes til omsetningsverdien i norske kroner pr. 1. januar året etter inntektsåret, jf. skatteloven § 4-1. Omsetningsverdien skal oppgis i skattemeldingens post 4.5.4 «Annen skattepliktig formue». For å finne riktig markedsverdi kan du for eksempel bruke sluttkursen fra markedsplasser der bitcoin omsettes, og offisielle kurser på USD/NOK fra Norges Bank.

Praktisk eksempel fra Skatteetaten.no

Du kjøper 10 bitcoins den 10.01.2017 til en kurs av kr 100 000 pr bitcoin. Den 19.12.2017 selger du 5 bitcoins til en pris av kr 150 000 pr bitcoin. Du sitter da igjen med 5 bitcoin ved årsslutt. Kurs pr 01.01.2018 er kr 117 000.

Følgende beløp skal da tas med i din skattemelding:

Salgspris 5 bitcoins a kr 150 000 blir             kr 750 000
– inngangspris 5 bitcoins a kr 100 000 blir     kr 500 000
= Gevinst                                                   kr 250 000

Gevinsten på kr 250 000 føres under post 3.1.12 “Annen inntekt”  i din skattemelding.

Pr 1.1.2018 sitter du igjen med 5 bitcoins (10 – 5) til en verdi av kr 117 000 (kurs pr 01.01.2018). Verdien på dine 5 bitcoins blir da 5 x kr 117 000 = kr 585 000.

Verdien på dine bitcoins pr 1.1.2018, som er kr 585 000, føres da under post 4.5.4 “Annen skattepliktig formue” i din skattemelding.

3. Realisering av kryptovaluta mot valuta eller annen kryptovaluta

Det regnes som skattemessig realisasjon når du selger en kryptovaluta mot oppgjør i en annen kryptovaluta. Gevinst/tap skal beregnes ved å fastsette  kryptovalutaenes verdi i norske kroner på transaksjonstidspunktet.

4. Inntekter fra mining som næringsdrivende eller hobby

Dersom du gjør større investeringer i datautstyr for å drive med mining vil dette trekke i retning av at det drives en virksomhet. Investerer du i én eller flere store datarigger konstruert for mining, og utfører daglig eller regelmessig administrativ aktivitet med disse, vil kravet til virksomhet normalt være oppfylt. Det avgjørende for at aktivitetskravet for miningen skal anses oppfylt vil være at aktiviteten knyttet til oppfølging av miningen er regelmessig og av et visst omfang, sporadisk oppfølging vil normalt ikke oppfylle kravet til aktivitet. Dersom du setter bort drift og oppfølging av systemet til andre, skal deres aktivitet regnes med i virksomhetsvurderingen.

I dette tilfellet har miningen din gått over til næring / virksomhet og du må ha et enkeltpersonforetak eller en annen organisasjonsform. Du har i tillegg krav på fradrag for utstyr i henhold til normale avskrivningsregler for næringsvirksomhet.

Driver du utvinning av kryptovaluta på vegne av andre som virksomhet vil den vanlige 50.000 kroners grensen være skillet for om du skal betale merverdiavgift eller ikke.

5. Handel med kryptovaluta som virksomhet eller privatperson

Normal sporadisk handel med virtuelle valutaer vil ikke bli ansett som en virksomhet. Dersom handelen skjer regelmessig og det gjennomføres et betydelig antall transaksjoner vil handelen kunne anses som en virksomhet.

Dersom du utfører transaksjoner på vegne av andre mot betaling (megling/formidling) og evt. tilstøtende tjenester (rapportering, gevinst-/tapsberegning mv.) vil dette trekke i retning av at virksomhetskravet raskere blir oppfylt enn dersom du kun utfører handel for egen regning og risiko.

Virkninger av at virksomhetskravet er oppfylt

Når du driver en virksomhet med handel i kryptoaluta skal du løpende inntektsføre inntekter i bitcoin og realiserte gevinster på solgt kryptovaluta. Du har tilsvarende krav på løpende fradrag for kostnader med tilknytning til virksomheten og for realiserte tap ved salg av den kryptovalutaen. Inntektene og kostnadene skal alltid regnes om til verdien i norske kroner.

Verdiendringer på en beholdning av virtuell valuta som eies i virksomheten skattlegges som kapitalinntekt i virksomheten ved realisasjon. Gevinst er skattepliktig inntekt i, og tap gir rett til fradrag i virksomheten. Inngangsverdien på en utvunnet bitcoin er den samme verdien som skal inntektsføres, dvs omsetningsverdien av bitcoinen i norske kroner på det tidspunktet bitcoinen mottas.

Når du driver virksomhet er det årets samlede nettooverskudd/underskudd i virksomheten som blir skattepliktig.

Dersom du driver virksomhet medfører dette at du driver et enkeltpersonforetak, med mindre du har organisert virksomheten i en annen organisasjonsform. Dette innebærer at du har plikt til å registrere virksomheten i Foretaksregistret.

Overveldende? Vil du ha hjelp?

For en person som har ti transaksjoner i fjor så er kanskje ikke kravene til skatteetaten særlig vanskelig å imøtekomme. Vanskeligere blir det dersom du har hundrevis eller tusenvis av transaksjoner. Hvis du har brukt kryptovaluta som betalingsmiddel f. eks kan det spesielt være frustrerende å måtte regne ut realiseringsgevinst på hver enkelt transaksjon. Hvordan i all verden skal en få tid til å regne ut alt dette?

Da kryptofinans hadde møte med skatteetaten sa de at:

 «Vi kan ikke frita noen for skatt bare fordi det er vanskelig å dokumentere det du har valgt å drive med».

Du er derfor nødt til å gjøre rapporteringen skikkelig, ellers risikerer du straffeskatt eller bøter når skatteoppgjøret kommer. Nå som du er klokere på myndighetenes holdning til kryptovaluta som formuesobjekt, er det grep du kan gjøre i fremtiden for å gjøre dette til en lek neste gang.

Kryptofinans har den 19.april i samarbeid med skatteeksperter og regnskapsførere satt opp et skatteevent der vi hjelper deg med utfylling av skattemeldingen. Vi anbefaler alle å komme slik at du kan få avklaring på at regnskapet ditt stemmer, samt at du får en innføring i hvordan du i størst grad kan forenkle regnskapet ditt fremover mot neste skattemelding.

Meld deg på eventet her, ta gjerne med venner og bekjente som kanskje trenger litt veiledning: https://www.facebook.com/events/180076845947955/

Forrige

Neste