BTC
% 1h
0.79
% 24h
5.68
% 7d
10.79
BTC
USD
12,659
EUR
10,666
NOK
116,527

BTC
% 1h
0.79
% 24h
5.68
% 7d
10.79
BTC
USD
12,659
EUR
10,666
NOK
116,527

Wyckoff – “Titan of Technical Analysis”

I denne artikkelen skal jeg ta for meg en av de viktigste personene innenfor markedsforståelse og teknisk analyse. Robert Wyckoff er spesielt kjent for teorier om pris-syklus, akkumulering og distribusjon. I 2002 omtalte magasinet “Stocks and Commodities” Wyckoff som en av fem “titans of technical analysis”.

Denne artikkelen vil først fokusere på hvordan Wyckoff oppfattet markedet og hvilke forutsetninger han la til grunn. Deretter blir fokuset rettet mot teorier om pris-syklus, akkumulering og distribusjon. Disse teoriene vil bli underbygget med flere eksempler fra aksje- og krypto-markedet.

Forståelse av markedet

Wyckoff hadde tro på at det var store aktører som styrte markedet. For å posisjonere seg i markedet uten å påvirke markedet måtte de store aktørene kjøpe og selge over tid. Dette resulterte i to faser i markedet som Wyckoff omtalte som akkumulering og distribusjon. Wyckoff var opptatt av å forstå hvordan de store aktørene posisjonerte seg for å for å agere på samme måten. For Wyckoff ble det derfor viktig å følge med på volum og prisutvikling.

Etter å ha observert markedet kom Wyckoff fram til tre lover:

Tilbud og etterspørsel

Når tilbudet av en vare er større enn etterspørselen vil prisen på varen falle helt til det oppnås en likevekt mellom tilbud og etterspørsel. Når tilbudet av en vare er mindre enn etterspørselen vil prisen på varen stige helt til det oppnås en likevekt.

Årsak og handling

Handlinger(forandring i pris) oppstår som en direkte følge av årsaker(akkumulering og distribusjon).

Innsats og resultat

Et resultat må være direkte proporsjonalt med innsatsen. Dersom resultat og innsats adskilles er det et tegn på at andre prinsipper er gjeldende. Et eksempel på dette kan være volum og pris på en vare. Et stort volum skal gi et stort utslag i pris.

Pris-syklus

Wyckoff mente at markedet fulgte denne strukturen når det kom til prisutvikling. Først er det en periode med akkumulering. I denne fasen posisjonerer smarte investorer seg. Dette er en fase hvor det er likevekt mellom tilbud og etterspørsel. Akkumuleringen varer så lenge denne balansen opprettholdes.

Etterhvert vil det bli en ubalanse i tilbud og etterspørsel. Denne ubalansen oppstår av at det kommer inn flere kjøpere eller at det blir færre selgere. Dersom etterspørselen er større enn tilbudet, vil dette føre til at prisen stiger. Markedet beveger seg inn en fase som kalles for Markup. I denne fasen er trenden oppover og prisene vil fortsette å stige helt til tilbud og etterspørsel når en ny likevekt.

Markedet går nå inn en ny fase som kalles distribusjon. Her selger smarte investorer posisjonene sine. Denne fasen vil vare så lenge det er likevekt i tilbud og etterspørsel. En ubalanse skapes av færre kjøpere eller flere selgere. Dette gjør at prisen faller.

Markedet går nå inn i sin siste fase, Markdown. Her faller prisen helt til markedet når en ny likevekt.

Illustrasjonen på bildet er en forenkling som gjør at modellen kan virke for banal. I virkeligheten vil Markup-fasen inneholde flere perioder med akkumulering underveis. Perioder med Markup og Markdown vil ha ulik varighet og utslag. Det er derfor viktig å trekke ut essensen:

Markedet består av sykluser, med gjenkjennbare og karakteristiske faser


Akkumulering og distribusjon

Nå skal vi se nærmere på hvordan Wyckoff sitt syn på markedet kan brukes for å bestemme når det er lurt å kjøpe eller selge. I denne teorien bruker man at en trend oppover begynner med en akkumuleringsfase. På bildet er det markert flere punkter som kan brukes som kjøpsmuligheter avhengig av hvordan du velger å trade. Det kan ofte være lettest å gjenkjenne Breakout og Throwback. Breakout er når prisen stiger forbi et punkt den har slitt med å passere tidligere. Throwback skjer etter en Breakout og er når prisen faller tilbake til dette punktet.

Et godt eksempel på akkumulering er prisen til Bitcoin gjennom 2015 og ut i 2016. Her er det tydelig å se strukturen til de ulike fasene. I dette eksempelet har markedet utviklet seg i over et år.

Dette eksempelet viser Nvidia Corporation fra juli 2017 til november 2017. Her foregår utviklingen over en kortere tidsperiode, men prisen beveger seg likevel gjennom de ulike fasene.

På den andre siden av markedssyklusen finner vi distribusjonssfasen. For en investor vil det være mulig å bruke punktene for å selge eller “shorte”.

Utfordringen blir å identifisere de riktige fasene. Det kan være lettest å gjenkjenne Breakdown og Throwback. Breakdown er når prisen faller under et punkt den har funnet støtte ved tidligere. Throwback skjer etter en Breakdown og er når prisen stiger tilbake til dette punktet.

Bildet under viser prisutviklingen til S&P 500 gjennom finanskrisen i 2007 og 2008. I ettertid er det lett å identifisere de ulike Wyckoff-fasene.

Dette er en ganske spennende graf som viser Tesla sin prisutvikling det siste året. Det er mulig å identifisere flere av Wyckoff-fasene. Ifølge Wyckoff sin teori om distribusjon kan det se ut som om prisen skal falle videre og deretter innlede en re-distribusjon. Her blir det spennende å følge med framover.

Konklusjon:

Det at Wyckoff sine teorier fortsatt blir brukt i dag er et tydelig tegn på at folk finner verdi i Wyckoff sin tilnærming. Wyckoff retter et tydelig fokus mot ulike faser i en syklus, der akkumulering og distribusjon blir vektlagt. Utfordringen blir å identifisere faser for å anvende riktig teori. I eksempelet med finanskrisen ser vi at det er lett å identifisere faser i en syklus som er gjennomført. I Tesla sitt tilfelle er det vanskeligere å si noe om de ulike fasene siden syklusen er under utvikling. Det er derfor viktig å vurdere relevansen til teoriene fortløpende når det kommer ny innformasjon.

Kilder:
stockcharts

Forrige

Neste